Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XXI
Faktorët që ndikojnë në gjendjen shëndetësore dhe kontaktin me shërbimet shëndetësore
(Z00-Z99)

Z20 Persona në kontakt dhe të ekspozuar ndaj sëmundjeve infektive

Z20.0 Persona në kontakt dhe të ekspozuar ndaj sëmundjeve infektive intestinale
Z20.1 Persona në kontakt dhe të ekspozuar ndaj tuberkulozit
Z20.2 Persona në kontakt dhe të ekspozuar ndaj infeksioneve që trasmetohen kryesisht me rrugë seksuale
Z20.3 Persona në kontakt dhe të ekspozuar ndaj tërbimit
Z20.4 Persona në kontakt dhe të ekspozuar ndaj rubeolës
Z20.5 Persona në kontakt dhe të ekspozuar ndaj hepatitit viral
Z20.6 Persona në kontakt dhe të ekspozuar ndaj virusit të imunodefiçiencës humane [HIV]
Përj.:
gjendjen infektive josimptomatike nga virusi i imunodefiçiencës humane [HIV] (Z21)
Z20.7 Persona në kontakt dhe të ekspozuar ndaj pedikulozës, askaridozës dhe parazitëve të tjerë
Z20.8 Persona në kontakt dhe të ekspozuar ndaj sëmundjeve të tjera infektive
Z20.9 Persona në kontakt dhe të ekspozuar ndaj një sëmundje infektive, të paspecifikuar

Z21 Gjendje infektimi asiptomatik nga virusi i imunodefiçiencës humane [HIV]

Përf.:
HIV pozitivin NOS
Përj.:
kontaktin me ose ekspozimin ndaj virusit të imunodefiçiencës humane [HIV] (Z20.6)
sëmundjen e virusit të imunodefiçiencës humane [HIV] (B20-B24)
sëmundjen e virusit të imunodefiçiencës humane [HIV] që komplikon shtatzëninë, lindjen dhe paslindjen (O98.7)
evidencën laboratorike të virusit të imunodefiçiencës humane [HIV] (R75)

Z22 Person bartës i një sëmundje infektive

Përf.:
mbartës i dyshuar
Z22.0 Bartës i tifos së zorrëve
Z22.1 Bartës i sëmundjeve të tjera infektive intestinale
Z22.2 Bartës e difterisë
Z22.3 Bartës i sëmundjeve të tjera bakteriale të specifikuara
Përf.:
Mbartës i sëmundjes infektive të shkaktuar nga:
 • meningokoku
 • stafilokoku
 • streptokoku
Z22.4 Bartës i infeksioneve që kryesisht trasmetohen me rrugë seksuale
Përf.:
Mbartës i:
 • gonorresë
 • sifilizit
Z22.6 Bartës i infeksionit me virus limfotropik T human, tipi 1 [HTLV-1]
Z22.8 Bartës i sëmundjeve të tjera infektive
Z22.9 Bartës i një sëmundjeje infektive, të paspecifikuar

Z23 Nevojë për imunizim kundra sëmundjeve bakteriale të vetme të specifikuara

Përj.:
imunizimin:
 • kundër një kombinimi sëmundjesh (Z27.-)
 • të pakryer (Z28.-)
Z23.0 Nevojë për imunizim kundra kolerës
Z23.1 Nevojë për imunizim kundra tifos dhe paratifos [TAB]
Z23.2 Nevojë për imunizim kundra tuberkulozit [BCG]
Z23.3 Nevojë për imunizim kundra murtajës
Z23.4 Nevojë për imunizim kundra tularemisë
Z23.5 Nevojë për imunizim kundra tetanozit
Z23.6 Nevojë për imunizim kundra difterisë
Z23.7 Nevojë për imunizim kundra pertusit (kollës së mirë)
Z23.8 Nevojë për imunizim kundra sëmundjeve të tjera bakteriale të të vetme të specifikuara

Z24 Nevojë për imunizim kundra sëmundjeve virale të vetme të specifikuara

Përj.:
imunizimin:
 • kundër një kombinimi sëmundjesh (Z27.-)
 • të pakryer (Z28.-)
Z24.0 Nevojë për imunizim kundra poliomielitit
Z24.1 Nevojë për imunizim kundra encefalitit viral nga arboviruset
Z24.2 Nevojë për imunizim kundra tërbimit
Z24.3 Nevojë për imunizim kundra etheve të verdha
Z24.4 Nevojë për imunizim kundra fruthit (të vetëm)
Z24.5 Nevojë për imunizim kundra rubeolës (të vetëm)
Z24.6 Nevojë për imunizim kundra hepatitit viral

Z25 Nevojë për imunizim kundra sëmundjeve të tjera virale të vetme të specifikuara

Përj.:
imunizimin:
 • kundër një kombinimi sëmundjesh (Z27.-)
 • të pakryer (Z28.-)
Z25.0 Nevojë për imunizim kundra shytave (parotitit) (të vetëm)
Z25.1 Nevojë për imunizim kundra gripit
Z25.8 Nevojë për imunizim kundra sëmundjeve të tjera të vetme të specifikuara

Z26 Nevojë për imunizim kundra sëmundjeve të tjera infektive të vetme të specifikuara

Përj.:
imunizimin:
 • kundër një kombinimi sëmundjesh (Z27.-)
 • të pakryer (Z28.-)
Z26.0 Nevojë për imunizim kundra leishmaniozës
Z26.8 Nevojë për imunizim kundra sëmundjeve të tjera infektive të vetme të specifikuara
Z26.9 Nevojë për imunizim kundra një sëmundje infektive të paspecifikuar
Përf.:
Nevojë për imunizim NOS

Z27 Nevojë për imunizim kundra sëmundjeve infektive të kombinuara

Përj.:
imunizimin e pakryer (Z28.-)
Z27.0 Nevojë për imunizim kundra kolerës dhe tifos e paratifos [kolera + TAB]
Z27.1 Nevojë për imunizim kundra difeterisë-tetanozit-pertusis, të kombinuara [DTP]
Z27.2 Nevojë për imunizim kundra difterisë-tetanozit-pertusit me tifon e paratifon [DTP + TAB]
Z27.3 Nevojë për imunizim kundra difterisë-tetanozit-pertusit dhe poliomielitit [DTP + polio]
Z27.4 Nevojë për imunizim kundra fruthit-parotitit-rubeolës [MMR]
Z27.8 Nevojë për imunizim kundra kombinimeve të tjera të sëmundjeve infektive
Z27.9 Nevojë për imunizim kundra kombinimeve të paspecifikuara të sëmundjeve infektive

Z28 Imunizim i pakryer

Z28.0 Imunizim i pakryer për shkak të kundraindikacionit
Z28.1 Imunizim i pakryer për shkak të vendimit të të sëmurit për arsye të besimit dhe presionit të një grupi njerëzish
Z28.2 Imunizim i pakryer për shkak të të sëmururit për arsye të tjera të paspecifikuara
Z28.8 Imunizim i pakryer për arsye të tjera
Z28.9 Imunizim i pakryer për një arsye të paspecifikuar

Z29 Nevojë për masa të tjera profilaktike

Përj.:
desensitizimin ndaj alergjenëve (Z51.6)
kirurgjinë profilaktike (Z40.-)
Z29.0 Izolimi
Përf.:
Pranimi i mbrojtjes nga individi të ambienteve që e rrethojnë ose izolimi i individit pas kontaktit me sëmundje infektive
Z29.1 ImuShënimrapia profilaktike
Përf.:
Administrimi i imunoglobulinave
Z29.2 Kemioterapi tjetër profilaktike
Përf.:
Kemioprofilaksia
Terapia profilaktike me antibiotikë
Z29.8 Masa të tjera profilaktike të specifikuara
Z29.9 Masë profilaktike, e paspecifikuar
to top of page